Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definitief


1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.sparkleyourhome.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: www.sparkleyourhome.nl (hierna te noemen sparkle@yourhome) is handelsnaam van SPARKLE @yourparty en is een winkel die online droogbloem en woondecoratie door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Sparkle@yourhome en de consument.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: 
SPARKLE@yourparty

Handelend onder de naam/namen:
SPARKLE@yourhome

Vestigingsadres:

Lexmondstraat 5, 5045 XX Tilburg (let op! Dit is geen bezoek aderes.)

E-mailadres: 
Info@sparkleyourhome.nl

KvK-nummer: 
85197637

BTW-nummer: 
N.V.T.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sparkle @yourhome en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

3.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.sparkleyourhome.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

3.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

3.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;

3.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sparkle @yourhome erkend.

Artikel 4. Overeenkomsten


4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sparkle@yourhome. Sparkle@yourhome is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 5. Prijzen


5.1 Alle aanbiedingen van sparkle@yourhome zijn vrijblijvend. Sparkle@yourhome behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

5.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;

5.3 Sparkle@yourhome kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;

6.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet o.a. de Fortis, Rabobank, ABN-AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal;

6.1.2 Klarna: Wanneer er wordt gekozen voor de betaalmethode via Klarna dient de factuur binnen 14 dagen te worden voldaan volgens de betalingscondities van Klarna. Als er word gekozen voor Klarna betaald de klant hier 2,99% van het totaal te besteden bedrag (inclusief verzending) voor. 

6.1.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Sparkle@yourhome onmiddellijk opeisbaar;

6.1.4 Indien Sparkle@yourhome haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Sparkle@yourhome kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

Artikel 7. Levering 


7.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

7.2 Sparkle @yourhome streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 5 a 7 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 5 a 7 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd;

7.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;

7.4 Bij een foutief bezorgadres, gemaakt door de consument, zal er alles aan gedaan worden om binnen 24 uur de adresfout op te lossen met als uiteindelijke doel alsnog juist te bezorgen. Mocht dit niet lukken is Sparkle@yourhome niet aansprakelijk.

7.5 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren;

7.6 Levering in gedeelten is toegestaan;

7.7 Aan de leveringsplicht van Sparkle @yourhome zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;

7.8 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;

7.9 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid. Droogbloemen zijn seizoensgebonden het kan dus zijn dat een boeket net wat andere bloemen heeft dan de foto. Dit zal ten alle tijden bij het boeket vermeld staan als dit het geval kan zijn. De bloemen die vervangen zijn passen bij het boeket en in de stijl van het boeket.

7.10 Sparkle @yourhome is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Sparkle @yourhome grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 9. Retourneren/Ruilen van artikelen


9.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen. 

9.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet gebruiken voor zover dat niet nodig is. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de Sparkle@yourhome retourneren, conform de door de Sparkle @yourhome verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

– Het artikel dient binnen 14 dagen na ontvangst retour bij ons te zijn binnengekomen

– Boeketten op maat mogen niet retour (dit is omdat het boeket geheel naar wens van de klant is gemaakt en het boeket van tevoren is goed gekeurd. Deze boeketen kunnen niet worden verkocht aan andere klanten.)

– Artikelen mogen niet kapot/beschadigd zijn

– Artikelen verkeren in originele staat

9.3 Sparkle @yourhome accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;

9.4 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);

9.5 De kosten van het retourneren komen voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.

9.6 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) van de retour storten wij binnen 14 werkdagen terug op de rekening.

9.7 In geval de klant geen verzendkosten heeft betaald en de volledige bestelling retour stuurt, zijn wij gehouden deze verzendkosten te crediteren wanneer deze order compleet bij ons retour is binnengekomen. De gecrediteerde verzendkosten bedragen een maximum van € 6.95, – binnen Nederland, binnen België €13,95.

 

Artikel 10. Klachten


Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

10.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@sparkleyourhome.nl

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@sparkleyourhome.nl

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid


11.1 Iedere aansprakelijkheid van Sparkle@yourhome, van personeel en producten van Sparkle@yourhome voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Sparkle@yourhome aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

11.2 Sparkle@yourhome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Sparkle@yourhome.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Sparkle@yourhome jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan HIPP verschuldigd is.

11.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Sparkle@yourhome, dan wel tussen Sparkle@yourhome en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Sparkle@yourhome, is Sparkle@yourhome niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Sparkle@yourhome.

Artikel 12. Overmacht 


12.1 Sparkle@yourhome heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sparkle@yourhome gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sparkle@yourhome kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Auteursrechten


13.1 Alle foto’s, teksten, illustraties, en andere werken op onze website zijn “werken” in de zin van de Auteurswet en de bijkomende auteursrechten komen toe aan Spakle@yourhome. Het overnemen van deze werken is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

13.2 Elke onrechtmatige inbreuk op de auteursrechten van Sparkle@yourhome zal vervolgd worden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegd rechter 


14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Sparkle@yourhome en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Eventuele geschillen tussen Sparkle@yourhome worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter in Noord-Brabant, Nederland.

Artikel 15 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen via retour@sparkleyourhome.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 16 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 17 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 9. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 10. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 11. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 18 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Vragen, klachten of opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Sparkle @yourhome

Onderdeel van SPARKLE @yourparty

Lexmondstraat 

5045 XX Tilburg

E: info@sparkleyourhome.nl
W: www.sparkleyourhome.nl

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. 

Versie 0.3

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 augustus 2022. 

Scroll naar boven